TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ VEN VỊNH CAM RANH (ĐẾN NGÀY 10/11/2023)

Tiến độ triển khai dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh đến ngày 10/11/2023 (Báo cáo số 483/BC-UBND ngày 10/11/2023 của UBND thành phố Cam Ranh) cụ thể như sau:

Về ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác triển khai dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh và Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo:

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác triển khai dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh. Ban chỉ đạo triển khai dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo tại Quyết định số 1583/QĐ-BCĐ ngày 09/10/2023.

Về công tác tuyên truyền:

UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 5163/KH-UBND ngày 10/10/2023 về việc triển khai tuyên truyền thực hiện dự án: Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh; địa điểm: Khu 1: các xã Cam Lập, Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã phối hợp với UBND xã Cam Lập, UBND xã Cam Thịnh Đông và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức họp dân tuyên truyền, triển khai dự án từ ngày 11/10/2023 đến ngày 14/10/2023.

Đã lập chuyên trang Khu đô thị ven Vịnh Cam Ranh trên Cổng thông tin điện tử thành phố (tại địa chỉ: https://camranh.khanhhoa.gov.vn/kdtvvcr). Chuyên trang đăng tải các nội dung văn bản của Trung ương, Tỉnh, Thành phố và các ngành chức năng liên quan đến dự án. Có các chuyên mục tin tức hàng tuần, hàng tháng về tiến độ dự án, khái quát về dự án, 13 bài viết tuyên truyền về các nội dung quan trọng của dự án… Phòng Văn hóa và Thông tin cũng ban hành văn bản số 1176/VHTT ngày 06/11/2023 về việc tăng cường công tác tuyên truyền dự án khu đô thị ven Vịnh Cam Ranh, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao và UBND các xã, phường về nội dung, phương pháp, cách thức thực hiện tuyên truyền. Tạo và kết nối line Thông tin phản hồi để tập thể, cá nhân đóng góp, phản ảnh về dự án.

Về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

UBND thành phố đã ban hành:

– Kế hoạch số 4975/KH-UBND ngày 03/10/2023 Tổ chức triển khai thực hiện dự án: Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, địa điểm: Các phường, xã: Cam Lập, Cam Thịnh Đông, Ba Ngòi, Cam Linh, Cam Lợi, Cam Thuận, Cam Phú, Cam Phúc Nam, Cam Phúc Bắc, Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh.

– Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án: Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (Khu 1: Xã Cam Lập và xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh).

– Thông báo 1557/TB-UBND ngày 06/10/2023 thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (Khu 1: Xã Cam Lập và xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh).

– Quyết định số 1793/QĐ-UBND ngày 08/11/2023 phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án: Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (Khu 3: phường Cam Phúc Nam, phường Cam Phúc Bắc và phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh).

– Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh.

Về kiểm đếm:

Xã Cam Thịnh Đông: 487 thửa, trong đó:

+ Số thửa đã kiểm đếm: 437 thửa.

+ Số thửa chưa kiểm đếm: 0 thửa.

+ Số thửa không xác lập hồ sơ: 50 thửa (sông suối, đường giao thông).

Xã Cam Lập: 238 thửa, trong đó:

+ Số thửa đã kiểm đếm: 194 thửa.

+ Số thửa chưa kiểm đếm: 0 thửa.

+ Số thửa không xác lập hồ sơ: 44 thửa (sông suối, đường giao thông).

Xác nhận hồ sơ pháp lý:

Trên cơ sở kết quả kiểm đếm, giấy tờ đất của hộ dân cung cấp, Trung tâm phát triển quỹ đất chuyển hồ sơ đã kiểm đếm cho UBND xã Cam Thịnh Đông và UBND xã Cam Lập để xác nhận hồ sơ pháp lý về nguồn gốc đất và thời điểm hình thành tài sản trên đất, cụ thể:

+ Xã Cam Thịnh Đông: đợt 1 – 89 thửa; đợt 2 – 139 thửa

+ Xã Cam Lập: đợt 1 – 103 thửa; đợt 2 – 28 thửa.

Về số hộ dân dự kiến bố trí tái định cư:

– Xã Cam Lập: Dự kiến 30 hộ bố trí tái định cư.

– Xã Cam Thịnh Đông: Dự kiến 37 hộ bố trí tái định cư.

Về tạm ứng kinh phí bồi thường, hỗ trợ chi trả cho các hộ dân có đất bị thu hồi:

Ngày 02/10/2023, Công ty Cổ phần Vinhomes (Đại diện Liên doanh 03 Nhà đầu tư) có Văn bản số 340.1/CV-VH/2023-HN đề nghị tạm ứng tiền bồi thường, hỗ trợ thực hiện công tác thu hồi đất dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, thành phố Cam Ranh.

UBND thành phố đã ban hành Công văn số 5418/UBND-TTPTQĐ ngày 25/10/2023 báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương cho phép thực hiện việc tạm ứng kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh để chi trả cho các hộ dân có đất bị thu hồi có đơn xin tạm ứng.

Ngày 26/10/2023, UBND tỉnh Khánh Hòa có Văn bản số 11133/UBND- XDNĐ về việc công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư liên quan dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, thành phố Cam Ranh, giao UBND thành phố hướng dẫn, giám sát việc thực hiện của nhà đầu tư, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật, không làm phát sinh các khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư tại dự án.

Ngày 31/10/2023, Nhà đầu tư có văn bản số 390/CV-VH/2023-HN về việc cam kết đủ kinh phí thực hiện việc tạm ứng kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi dự án Khu đô thị Ven vịnh Cam Ranh.

Ngày 08/11/2023, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đã tổ chức họp xét duyệt tạm ứng cho 19 hộ/21 thửa thuộc xã Cam Lập.

Về giá đất cụ thể:

UBND thành phố đã ban hành Văn bản 5134/UBND-TNMT ngày 10/10/2023 triển khai thực hiện định giá đất cụ thể thực hiện dự án: Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (Khu 1), địa điểm: Xã Cam Lập, Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh. Hiện phòng Tài nguyên – Môi trường đang tham mưu trình tự, thủ tục lập phương án giá đất cụ thể.

Để đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ được giao kịp thời, đúng quy định pháp luật dự án trọng điểm, trên cơ sở tính chất, quy mô dự án và các khó khăn, vướng mắc của UBND thành phố khi triển khai việc thẩm định giá đất thực hiện dự án, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 5542/UBND-TNMT ngày 31/10/2023 về việc định giá đất cụ thể dự án Khu đô thị Ven vịnh Cam Ranh, kiến nghị Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thực hiện việc thẩm định phương án giá đất cụ thể để triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Về đo đạc bản đồ địa chính:

Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã thẩm định Mảnh trích đo địa chính số 01-2023, xã Cam Thịnh Đông và xã Cam Lập với diện tích thu hồi: 6.134.776,3m2.

Liên quan đến đồ án điều chỉnh quy hoạch 1/2000 khu đô thị ven vịnh Cam Ranh khu 1, khu 2, khu 3:

Nhà đầu tư đã phối hợp với phòng Quản lý đô thị tiến hành cắm 19 biển công khai quy hoạch đồ án điều chỉnh quy hoạch 1/2000 Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh khu 1, khu 2, khu 3.

Liên quan đến các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị ven vịnh Cam Ranh khu 1, khu 2, khu 3:

Ngày 03/10/2023, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định số: 2350/QĐ- UBND, 2351/QĐ-UBND, 2352/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, thành phố Cam Ranh (Khu 1,2,3).

Các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị ven vịnh Cam Ranh khu 1, khu 2, khu 3 do Nhà đầu tư thực hiện trình Sở Xây dựng Khánh Hòa thẩm định.

UBND thành phố Cam Ranh đã triển khai tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị đối với các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị ven vịnh Cam Ranh khu 1, khu 2, khu 3. UBND thành phố Cam Ranh đã góp ý các đồ án nêu trên theo đề nghị của Sở Xây dựng Khánh Hòa tại các Văn bản số: 3460/SXD- KTQH, 3459/SXD-KTQH, 3458/sXd-KTQH cùng ngày 11/10/2023.

Nguồn: https://camranh.khanhhoa.gov.vn/

Bình luận
Sản phẩm liên quan
1
Bạn cần hỗ trợ?
.