THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ VEN VỊNH CAM RANH TẠI CUỘC HỌP NGÀY 22/11/2023

Ngày 24/11/2024, UBND thành phố Cam Ranh ban hành Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Khu đô thị Ven Vịnh Cam Ranh tại cuộc họp ngày 22/11/2023 (số 1829/TBTB-HĐBTHT&TĐC). Nội dung như sau:

Ngày 22/11/2023, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Khu đô thị Ven Vịnh Cam Ranh (sau đây gọi tắt là Hội đồng) tổ chức họp xét duyệt hồ sơ pháp lý đối với các trường hợp có đơn xin tạm ứng tiền bồi thường, hỗ trợ (xã Can Lập – Đợt 3) và hồ sơ pháp lý dự án Khu đô thị Ven Vịnh Cam Ranh trên địa bàn xã Cam Lập – Đợt 1 (đính kèm danh mục theo Công văn số 1189/UBND ngày 22/11/2023 của UBND xã Cam Lập).

Cuộc họp do ông Hà Thế Ân – Phó Chủ tịch UBND thành phố – Chủ tịch Hội đồng chủ trì, với sự tham dự của các thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án Khu đô thị Ven Vịnh Cam Ranh (Phòng Quản lý đô thị, UBND xã Cam Lập, Chi nhánh VPĐKĐĐ Cam Ranh: Vắng có lý do).

Sau khi nghe đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố báo cáo và ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, Chủ tịch Hội đồng kết luận như sau:

1. Hội đồng thống nhất thông qua hồ sơ pháp lý đối với các trường hợp có đơn xin tạm ứng tiền bồi thường, hỗ trợ dự án Khu đô thị Ven Vịnh Cam Ranh trên địa bàn xã Cam Lập của 08 trường hợp/08 thửa. Trong đó lưu ý một số nội dung sau:

Đối với phần diện tích lấn chiếm, phần diện tích do sai số đo đạc, đề nghị UBND các xã phối hợp với Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại thành phố Cam Ranh, các cơ quan, đơn vị có liên quan xác định rõ lý do, đề xuất hướng xử lý để phục vụ cho công tác xác lập hồ sơ bồi thường.

Giao UBND xã Cam Lập tiến hành kiểm tra, xác minh việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất; trình trạng quản lý, sử dụng đất đối với các trường hợp đề nghị tạm ứng (tại STT 01- 02- 03), chịu trách nhiệm về về những số liệu, hồ sơ do mình xác minh, cung cấp theo đúng quy định tại Khoản 3 Điều 30 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Đối với các trường hợp mà một trong những người sử dụng đất đã chết (STT 04, 06): Giao Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp với UBND xã Cam Lập hướng dẫn người dân thực hiện việc kê khai di sản thừa kế để làm cơ sở chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với STT 07: Giao UBND xã Cam Lập phối hợp với đơn vị đo đạc kiểm tra, bóc tách phần diện tích sai số đo đạc và diện tích lấn chiếm; từ đó, xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng theo quy định.

Đối với các trường hợp người sử dụng đất khai hoang mà không có giấy tờ (STT 08): Giao UBND xã Cam Lập tiến hành kiểm tra, đối soát hồ sơ địa chính qua các thời kỳ; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND thành phố về nội dung xác nhận.

Yêu cầu UBND xã Cam Lập xác nhận người sử dụng đất đứng tên hồ sơ tạm ứng là hộ gia đình/cá nhân theo đúng quy định.

Sau khi UBND xã Cam Lập bổ sung, hoàn thiện các hồ sơ có liên quan thì việc chi trả tiền tạm ứng, tiền bồi thường hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật và chủ trương của UBND tỉnh.

2. Hội đồng thống nhất thông qua hồ sơ pháp lý Đợt 1, xã Cam Lập (06 trường hợp/09 thửa đất), trong đó lưu ý:

Đối với STT 01 (ông Trần Văn Hoan, bà Nguyễn Thị Huệ): Giao UBND xã Cam Lập kiểm tra, xác định chính xác tên người sử dụng đất trên bản đồ địa chính (ông Trần Văn Hoan hay hộ ông Trần Văn Hoan) để xác nhận theo quy định.

Đối với STT 02 (hộ ông Nguyễn Đắc Vinh và bà Mai Thị Hòa – 02 thửa), STT 04 (hộ ông Nguyễn Đức Minh và bà Châu Thị Tuyết): Giao UBND xã Cam Lập tiến hành kiểm tra, xác minh về phần diện tích bờ được đo bao là bờ riêng của người sử dụng đất hay bờ chung để làm cơ sở xem xét bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Đối với thửa đất 72, tờ 9 (BĐ trích đo): Phần diện tích lấn chiếm mương nước liền kề không được bồi thường.

Đối với STT 03 (ông Nguyễn Đình Tuyên, bà Hà Thị Điền): Giao UBND xã Cam Lập tiến hành kiểm tra, đối soát hồ sơ địa chính qua các thời kỳ; đồng thời xác nhận lại theo đúng nội dung đã được UBND xã Cam Lập xác nhận tại giấy chuyển nhượng do người sử dụng đất cung cấp.

Đối với STT 05 (ông Nguyễn Đức Nghị – thửa 107, tờ 9 BĐ trích đo): Loại đất để tính bồi thường, hỗ trợ là đất trồng cây lâu năm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

3. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Tham mưu văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xác lập hồ sơ pháp lý; đối soát hồ sơ địa chính và các vấn đề có liên quan khi triển khai giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch Hội đồng thông báo nội dung kết luận trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

Nguồn: https://camranh.khanhhoa.gov.vn/

Bình luận
Sản phẩm liên quan
1
Bạn cần hỗ trợ?
.