TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ VEN VỊNH CAM RANH (21/11/2023)

Tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án: Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (Khu 1: Xã Cam Lập và xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh; Khu 2 – Các phường: Ba Ngòi, Cam Lợi, Cam Linh, Cam Thuận, Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa và Khu 3 – Các phường: Cam Phúc Nam, Cam Phúc Bắc, Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) (đến ngày 21/11/2023)

A. Đối với Khu 1:

1. Đo đạc bản đồ địa chínhSở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã thẩm định Mảnh trích đo địa chính số 01-2023, xã Cam Thịnh Đông và xã Cam Lập ngày 08/11/2023 với diện tích thu hồi 6.134.776,3m2.

2. Giá đất cụ thểPhòng Tài nguyên – Môi trường đang tham mưu trình tự, thủ tục lập phương án giá đất cụ thể.

3. Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư:

3.1 Kiểm đếm:

– Xã Cam Thịnh Đông: 487 thửa, trong đó:

+ Số thửa đã kiểm đếm: 437 thửa

+ Số thửa chưa kiểm đếm: 0 thửa

+ Số thửa không xác lập hồ sơ: 50 thửa (sông suối, đường giao thông).

– Xã Cam Lập: 244 thửa, trong đó:

+ Số thửa đã kiểm đếm: 200 thửa

+ Số thửa chưa kiểm đếm: 0 thửa

+ Số thửa không xác lập hồ sơ: 44 thửa (sông suối, đường giao thông).

3.2 Xác nhận hồ sơ pháp lý:

– Trên cơ sở kết quả kiểm đếm, giấy tờ đất của hộ dân cung cấp, Trung tâm phát triển quỹ đất Cam Ranh chuyển hồ sơ đã kiểm đếm cho UBND các xã Cam Thịnh Đông và xã Cam Lập, cụ thể:

+ Xã Cam Thịnh Đông: đợt 1 – 89 thửa, đợt 2 – 139 thửa, đợt 3 – 111 thửa

+ Xã Cam Lập: đợt 1 – 103 thửa, đợt 2 – 28 thửa, đợt 3 – 69 thửa

– Việc xác nhận hồ sơ pháp lý: Không.

– Việc xét hồ sơ pháp lý phục vụ việc tạm ứng tiền:

+ Xã Cam Lập: đợt 1 – 19 hộ/21 thửa, đợt 2 – 09 hộ/12 thửa, đợt 3 – 14 hộ/17 thửa.

+ Xã Cam Thịnh Đông: đợt 1 – 15 hộ/22 thửa.

+ Ngày 08/11/2023 họp Hội đồng thống nhất thông qua hồ sơ pháp lý đối với các trường hợp có đơn xin tạm ứng tiền bồi thường, hỗ trợ dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh qua địa bàn xã Cam Lập của 19 hộ/21 thửa (theo Thông báo số 1576/TB-HĐBTHT&TĐC ngày 10/11/2023 của Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định (BTHTTĐC) dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh tại cuộc họp ngày 08/11/2023).

+ Ngày 14/11/2023 họp Hội đồng thống nhất thông qua hồ sơ pháp lý đối với các trường hợp có đơn xin tạm ứng tiền bồi thường, hỗ trợ dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh qua địa bàn xã Cam Lập đợt 2 – 07 hộ/09 thửa và địa bàn xã Cam Thịnh Đông đợt 1 – 11 hộ/17 thửa (theo Thông báo số 1778/TB-HĐBTHT&TĐC ngày 17/11/2023 của Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định (BTHTTĐC) dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh tại cuộc họp ngày 14/11/2023).

+ Ngày 22/11/2023 họp Hội đồng thống nhất thông qua hồ sơ pháp lý đối với các trường hợp có đơn xin tạm ứng tiền bồi thường, hỗ trợ dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh qua địa bàn xã Cam Lập, đợt 3 – 14 hộ/17 thửa. Hiện đang chờ thông báo kết luận.

4.Tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ:

– Việc tạm ứng tiền bồi thường, hỗ trợ:   

+ Ngày 13/11/2023, Trung tâm phát triển quỹ đất Cam Ranh đã ban hành Công văn số 732/TTPTQĐ về việc đề nghị tạm ứng kinh phí phục vụ chi việc chi trả tiền tạm ứng bồi thường, hỗ trợ dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (Khu 1), địa điểm xã Cam Lập, thành phố Cam Ranh (kèm theo phương án dự kiến về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (tạm ứng)) với số tiền tạm ứng: 35.407.816.913đồng. Dự kiến kế hoạch chi trả xã Cam Lập: đợt 1 – 19 hộ/21 thửa vào chiều thứ 3 (ngày 14/11/2023).

+ Kết quả chi trả: xã Cam Lập: đợt 1 – 18 hộ/19 hộ đã nhận tiền.

+ Ngày 20/11/2023, Trung tâm phát triển quỹ đất Cam Ranh đã ban hành Công văn số 749/TTPTQĐ về việc đề nghị tạm ứng kinh phí phục vụ chi việc chi trả tiền tạm ứng bồi thường, hỗ trợ dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (Khu 1) Đợt 1 – 10 hộ/15 thửa tại xã Cam Thịnh Đông với số tiền tạm ứng: 19.157.480.845đồng.

+ Ngày 20/11/2023, Trung tâm phát triển quỹ đất Cam Ranh đã ban hành Công văn số 750/TTPTQĐ Về việc đề nghị tạm ứng kinh phí phục vụ cho việc chi trả tiền tạm ứng bồi thường, hỗ trợ dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (Khu 1) Đợt 2 – 08 hộ/10 thửa và Bổ sung Hỗ trợ chuyển đổi ngành, nghề và đào tạo việc làm tại Đợt 1 – 03 hộ/04 thửa tại xã Cam Lập với số tiền tạm ứng: 18.700.126.470đồng.

Tái định cư:

– Xã Cam Thịnh Đông: Dự kiến 37 hộ tái định cư (theo Báo cáo số 1524/UBND của UBND xã Cam Thịnh Đông ngày 06/11/2023).

– Xã Cam Lập: Dự kiến 34 hộ tái định cư (theo Tờ trình số 1070/TTr-UBND của UBND xã Cam Lập ngày 30/10/2023).

Kiến nghị UBND thành phố xem xét, chỉ đạo:

+ Giao UBND xã Cam Thịnh Đông khẩn trương xác nhận hồ sơ pháp lý về nguồn gốc đất và thời điểm hình thành tài sản trên đất đợt 1 – 89 thửa, đợt 2 – 139 thửa, đợt 3 – 111 thửa.

+ Giao UBND xã Cam Lập: khẩn trương xác nhận hồ sơ pháp lý về nguồn gốc đất và thời điểm hình thành tài sản trên đất đợt 1 – 103 thửa, đợt 2 – 28 thửa, đợt 3 – 69 thửa.

+ Đối với vật kiến trúc, công trình không có trong bảng giá giao UBND xã Cam Lập và UBND xã Cam Thịnh Đông phối hợp Trung tâm phát triển quỹ Cam Ranh đất rà soát, tổng hợp, phối hợp pháp lý để lập thủ tục thuê đơn vị tư vấn xác lập theo đúng quy định (kho đông lạnh, trạm biến áp, trạm phát sóng…)

+ Quá trình xác nhận, thẩm tra xác minh tài sản trên đất, đề nghị UBND xã Cam Lập và UBND xã Cam Thịnh Đông xác minh rõ tài sản hình thành sau Thông báo thu hồi đất.

+ Đối với đất do UBND xã quản lý, đề nghị UBND xã Cam Lập và UBND xã Cam Thịnh Đông thẩm tra, xác minh nếu nguồn gốc là đất công ích 5% thì phải có hồ sơ lưu trữ.

+ Đối với các trường hợp đìa bể (chỉ còn vết tích họng trổ và bờ kè đá san hô), đề nghị UBND xã Cam Lập và UBND xã Cam Thịnh Đông lập danh sách tổng hợp.

B. Đối với Khu 3:

– Trung tâm phát triển quỹ đất Cam Ranh đã tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch về việc triển khai tuyên truyền thực hiện dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh Khu 3 – Các phường: Cam Phúc Nam, Cam Phúc Bắc, Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

– Ngày 22/11/2023, Trung tâm phát triển quỹ đất Cam Ranh đã ban hành kế hoạch số 767/KH-TTPTQĐ về việc triển khai lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư GPMB Dự án: Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (Khu 3: Phường Cam Phúc Nam, phường Cam Phúc Bắc và phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh).

– Ngày 21/11/2023, Trung tâm phát triển quỹ đất Cam Ranh đã ban hành lịch kiểm đếm số 756/LKĐ-TTPTQĐ Về việc kiểm đếm chi tiết hiện trường và thu nhận hồ sơ pháp lý về đất của các hộ dân và tổ chức bị thu hồi giải phóng mặt bằng Dự án: Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (Khu 3: Phường Cam Phúc Nam, phường Cam Phúc Bắc và phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh).

C. Đối với Khu 2:

Trung tâm phát triển quỹ đất Cam Ranh sẽ thực hiện việc tuyên truyền và kiểm đếm sau khi hoàn thành Khu 3. Dự kiến hoàn thành công tác tuyền tuyền và công tác kiểm đếm vào cuối tháng 12/2023.

Nguồn: https://camranh.khanhhoa.gov.vn/

Bình luận
Sản phẩm liên quan
1
Bạn cần hỗ trợ?
.